วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

http://wownamsiri040.blogspot.comแบบฝึกหัดท้ายบทที่  7
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ตอนที่  3  จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.  การเข้าสู่โปรแกรม  MS-Word  มีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ  1.  เลื่อนเมาส์คลิกที่  start
          2.  เลือก  Program -->  Microsoft  office -->              Microsofi  office  2003

2.  การสร้างเอกสารใหม่มีวิธีการอย่างไร
ตอบ  1.  คลิกที่รูปแผ่นกระดาษเพื่อสร้างเอกสารใหม่
          2.  พิมพ์ข้อความดังต่อไปนี้
          3.  เลื่อนเมาส์ไปที่ข้อความ  ลักษณะของโปรแกรมสำเร็จรูป  คลิกเมาส์ค้างแล้วลากแถบสีดำเพื่อกำหนดข้อความ
         4.  คลิกเมาส์ที่  B  ทำให้เป็นตัวหนา
         5.  เลื่อนเมาส์ไปที่ข้อความ  โปรแกรมสำเร็จรูป  คลิกเมาส์ค้างแล้วลากแถบสีดำเพื่อกำหนดข้อความ
         6.  คลิกเมาส์ที่  I  ทำให้เป็นตัวเอียง

3.  การเปิดเอกสารเก่าที่มีอยู่แล้วมาแก้ไขมีวิธีการอย่างไร
  ตอบ 1.  คลิกที่  File -->  Open  หรือเลือกคลิกที่เปิดเอกสารเก่าที่มีอยู่แล้ว
           2.  เลือกตำแหน่งที่อยู่ของแฟ้มเอกสารจากช่อง  มองหาใน : My  Document
           3.  คลิกเลือกแฟ้มเอกสาร
           4.  คลิกที่ปุ่มเปิด

4.   การบันทึกเอกสารมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ  1.  คลิกที่  File -->  Save  หรือคลิกที่  บันทึกเอกสารปัจจุบัน
          2.  เลือกบันทึกในโฟรเดอร์  My  Document  หรือระบุไดร์ฟที่ต้องการ
          3.  พิมพ์ไฟล์ในช่อง  ชื่อแฟ้ม : โปรแกรมสำเร็จรูป
          4.  จัดเก็บเป็นชนิด  Word  Document 
          5.  คลิกที่  Save  เพื่อทำการจัดแฟ้มเอกสาร

5.  การกำหนดส่วนหัวและส่วนท้ายเอกสารมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ  1.  คลิกเลือกที่  View -->   Header  and  Footer  จะปรากฏหน้าต่าง
         2.  คลิกเลือกที่  กำหนดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
         3.  คลิกเลือก  กำหนดให้หน้าแรกไม่ใส่หมายเลขหน้า
         4.  คลิกเลือก  กำหนดหมายเลขเริ่มต้นของเอกสาร
         5.  คลิกเลือก  ใส่หมายเลขหน้า
         6.  เมื่อกำหนดหมายเลขหน้าเสร็จแล้ว  คลิก  Close

6.  การเติมสีลักษณะพิเศษมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ  1.  กำหนดวัตถุที่ต้องการเติมสี
          2.  คลิกเลือก  More  Fill  Colors  เพื่อเติมอื่น ๆ หรือเลือกสีตามต้องการ
          3.  คลิกเลือก  Fill  Effect  เติมสีลักษณะพิเศษ
          4.  เลือก  Color  กำหนดสีเดียวหรือ  2  สี
          5.  เลือก  Shading  styles  ลักษณะการแรงเงา
          6.  คลิก  OK  ตกลง

7.  การแทรกคอลัมน์และแถวมีวิธีการอย่างไร
ตอบ  1.  เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของตาราง
          2.  คลิกที่เมนู  Table -->  เลือก  Insert  -->   Table
          3.  กำหนดจำนวนสดมภ์ (Columns)    แนวตั้ง  และจำนวนแถว (Rows)   แนวนอน
          4.  คลิก OK ตกลง
          5.  ได้ตารางที่มีจำนวนสดมภ์และแถวตามที่กำหนด

8.  คำสั่ง  Undo  และ  Redo  มีวิธีการใช้งานอย่างไร
ตอบ  Edit  -->   Undo   คลิกที่เมื่อต้องการเปลี่ยนใจกลับมาใช้คำสั่งเดิม  เรียกคำสั่งกลับคืนมาด้วย
         Edit -->   Redo หรือคลิกที่ลูกศรย้อนกลับ

9.  ต้องการตีกรอบและใส่สีพื้นหลังข้อความมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ  1.  คลิกเมาส์ที่ตำแหน่งใด ๆ ของย่อหน้าที่ต้องการตีกรอบ
          2.  คลิกเมาส์ที่ปุ่ม  เส้นขอบล่าง  จะปรากฏเครื่องมือในการตีกรอบ
          3.  คลิกเมาส์เลือกแนวตีเส้น
          4.  สามารถไปใช้กับการตีเส้นตาราง
          5.  คลิกเมาส์ที่ตำแหน่งใด ๆ ของย่อหน้าที่ต้องการเน้น
          6.  เลือกคำสั่ง  Fomat  -->    Border  and  Shading
          7.  เลือก  Shading
          8.  เลือกสีหรือโทนสีที่ต้องการ
          9. คลิกที่ปุ่ม  OK  ตกลง

10.  การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์ขั้นตอนอย่างไร
ตอบ  1.  เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์
          2.  ขอบเขตที่พิมพ์
          3.  จำนวนชุด
          4.  OK 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 แบบฝึกหัดท้ายบทที่  8
การใช้โปรแกรมตารางการทำงาน
ตอนที่  1 
1.  โปรแกรมตารางการทำงานมีประโยชน์อย่างไร
ตอบ  1.  สามารถคำนวณข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ และนำกลับมาแก้ไขภายหลังได้
          2.  ช่วยในการเรียงลำดับข้อมูล
          3.  กรอกข้อมูลจำนวนมากให้เหลือเฉพาะที่ต้องการ
          4.  นำข้อมูลมลมาสร้างกราฟแบบต่าง ๆ
          5.  นำข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ๆ มาใช้ใน  Microsofi  Excel  ได้
          6.  นำข้อมูลจาก  Microsofi  Excel  ไปใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้  เช่น  โปรแกรมในชุดของ  Microsofi  Excel  เป็นต้น
         7.  พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ในตารางได้

2.  การเรียกชื่อเซลล์มีวิธีการเรียกอย่างไร
ตอบ  เรียกจากชื่อ  หัวคอลัมน์  สดมภ์  และหัวแถว  เช่น  เชลล์   A5  หมายถึง  คอลัมน์  A แถวที่  5
3.  เซลล์สุดท้ายของแผ่นงานคือเซลล์อะไร  มีวิธิการเรียกดูได้อย่างไร
ตอบ  กดปุ่ม  ent +   --->  ไปที่คอลัมน์สุดท้ายของแผ่นงาน  คือ  12
          กดปุ่ม  ent +      ไปที่แถวที่สุดท้ายของแผ่นงาน  คือ  แถวที่  65536
          กดปุ่ม  home  ไปที่เซลล์แรกของแถว     กดปุ่ม  end + home  ไปที่เซลล์แรกของแผ่นงาน คือ  A1
4.  แผ่นงานแตกต่างจากสมุดงานอย่างไร
ตอบ  แผ่นงาน  (Worksheet)  หลาย ๆ แผ่นงาน รวมกันเป็นสมุดงาน  (Work  Book)  แต่ละงาน  ควรตั้งชื่อแต่ละแผ่นงานให้สอดคล้องกับงานนั้น ๆ โดย  ดับเบิลคลิกที่  Sheet1  Sheet2  แล้วเปลี่ยนชื่อเช่น  ผลสอบสัมภาษณ์  Sheet2  เป็นต้น

5.  การเปลี่ยนชื่อแผ่นงานมีวิธีการอย่างไร
ตอบ  1.  ดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไข  ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง  หรือ
          2.  กดปุ่ม  backspace หรือกดปุ่ม  delete  หรือ
          3.  พิมพ์ข้อมูลเก่าทับข้อมูลเก่า

6.  การคำนวณ  (12-2^3) /3*9+7  มีลำดับการคำนวณอย่างไร
ตอบ  การคำนวณจะทำตามลำดับความสำคัญ  คือ  จากลำดับที่ 1 2 3  และ 4  ถ้าอยู่ในลำดับเดียวกัน  จะคำนวณจากซ้ายไปขวา  ดังนั้น  ถ้ามีเครื่องหมายวงเล็บ  จะทำการคำนวณในวงเล็บก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ

7.  ฟังก์ชันพื้นฐานฟังก์ชันใดบ้างที่มีรูปแบบการใช้ฟังก์ชันเหมือนกัน
ตอบ  รูปแบบการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานจะมีความเหมือนกันคือ =  ฟังก์ชัน  (เซลล์เริ่มต้น : เซลล์สุดท้าย)  และถ้าอ้างอิงเซลล์ที่ไม่ต่อเนื่องกันใช้เครื่องหมาย , (คอมม่า)  คั้น

8.  ฟังก์ชัน  COUNT  และ  COUNTIF  ต่างกันอย่างไร
ตอบ  ฟังก์ชัน  COUNT  ซึ่งจะนับได้เฉพาะเซลล์ที่มีข้อมูลตัวเลขเท่านั้น  มีรูปแบบ
=  COUNT  (เซลล์เริ่มต้น : เซลล์สุดท้าย)  และนับจำนวนแบบมีเงื่อนไขได้ด้วยส่วนฟังก์ชัน  COUNTIF  มีรูปแบบ  =   COUNTIF  (เซลล์เริ่มต้น : เซลล์สุดท้าย  :  คำที่ต้องการให้นับ)

9.  ฟังก์ชัน  VLOOKUP ใช้ทำอะไร
ตอบ  ใช้คำนวณค่าเช่าสินค้าที่มีหลายประเภท  หลายชนิด  หลายราคา  เช่น  การให้เช่ารถยนต์  การใช้ฟังก์ชัน  VLOOKUP  จะช่วยให้การคำนวณทำได้อย่างรวดเร็ว

10.  การป้อนข้อมูลวันที่มีการปรับปรุงรูปแบบเซลล์ให้เป็นแบบวันที่ได้อย่างไร
ตอบ  1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์
          2.  ใส่เครื่องหมาย  =
          3.  คลิกที่  เพื่อดูฟังก์ชันที่ต้องการ
          4.  เลือก  More  Punctions
          5.  เลือกฟังก์ชัน  Date  Time
          6.  คลิก  Ok
          7.  เลือกฟังก์ชัน  Now
          8.  คลิก  Ok
          9.  ถ้าฟังก์ชันที่เลือกต้องมีข้อมูลเสริมให้เลือกข้อมูลก่อนแล้วจึงคลิก  Ok 
          10.  ที่  D2  และจะได้วันและเวลาปัจจุบัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 แบบฝึกหัดท้ายบทที่  9
การใช้โปรแกรมนำเสนอ
ตอนที่  1
1. โปรแกรม  PowerPoint สร้างชื่อนำเสนอข้อมูลชนิดใด
  ตอบ  ข้อความ  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์  เสียง ตาราง กราฟ ผังองค์กร

2. โปรแกรม  PowerPoint  นำเสนอสื่อได้หลายแบบ  อะไรบ้าง
ตอบ  - นำเสนอบนจอภาพ
         - พิมพ์เป็นแผ่นใส
         - สร้างเอกสารเว็บ 

3.   การเรียกใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปภาพมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ   เลือกเมนูคำสั่ง  View --> Toolbar -->  Picture

4.    การนำภาพมาแทรกในสไลด์นำมาจากแหล่งใดได้บ้าง
ตอบ   1.  ภาพจาก Clip  Art
           2.   ภาพจากแฟ้มอื่น
           3.  ภาพจากClip  Board

5.  การแทรกข้อความศิลป์มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
ตอบ   1.  กำหนดสีพื้นของข้อความ 
           2.  กำหนดเงาของกรอบข้อความ
           3.  กำหนดสภาพตัวหน้าหน้าสื่อ    
           4.  กำหนดความหนาของเส้นบนตัวหนังสือ
           5.  กำหนดลักษณะเส้นหนังสือ    
           6.  ทำเป็นตัวหนา  3  มิติ

6.   การเพิ่มข้อความในสไลด์โดยใช้กล่องข้อความมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
ตอบ    -กำหนดสีของข้อความ
           -กำหนดสีพื้นของข้อความ
           -กำหนดเองของกรอบข้อความ
7.  การแทรกรูปร่างอัตโนมัติ   Autoshapes มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
 ตอบ    คลิกที่ปุ่ม   Autoshaes -->    เลือกรูปแบบที่ต้องการ

8.  การออกแบบสไลด์  ควรปฏิบัติอย่างไร
ตอบ    หนึ่งความคิดต่ออหนึ่งสไลด์  อ่านเข้าใจง่าย น่าสนติดตาม ง่ายต่อการจดจำ ไมใช้สีพื้นที่ฉูดฉาด ตัวหนังสือใหญ่พอที่คนด้านหลังสามารถมองเห็นได้ เนื้อหาไม่ควรเกิน 8บรรทัด  ในหนึ่งสไลด์  ใส่รูปภาพสมควร

9.  การเลือกใช้ฟอนต์ในการทำสื่อ  PowerPoint  ควรเลือกอย่างไร
ตอบ  Tahoma  ซึ่งใช้ภาษาไทยได้และภาษาอังกฤษ
          Verdana  สำหรับการทำ  Title  ภาษาอังกฤษ
          Aria  สำหรับการแสดงผลเนื้อหาภาษาอังกฤษ

10.  การลดขนาดแฟ้ม  PowerPoint  มีวิธีการอย่างไร
ตอบ  คลิกเลือกภาพ  -->  เลือกคำสั่ง  Pormat -->  Picture  หรือ  คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือกคำสั่ง Pormat -->  Picture  -->  คลิกปุ่ม  Compress